Home

Deze prachtige groepsfoto is ingebracht door Thea van Beets - Prins.

Haar vader Theun zit vooraan in het midden,

wie weet de namen van de andere mannen.

--------------------------------------------- 

Wy wolle de skiednis fan ús doarp graach bewarje.

Foar ússels, mar noch folle mear foar de minsken dy ‘t nei ús komme.

Miskien hawwe jo wol foto’s oer de skiednis fan De Westereen

dy ek passe yn de albums Foto’s âld Westereen
As dat sa is, soenen wy dat witte wolle.

Jo kinne jo yn ferbining stelle mei

info@westereen-promoasje.nl